شرنگیات ۶۴

شرنگیات ۶۴

سالها پیش که پژوهش در حوزه عدالت را شروع کردم و با فقر دهشتناک منابع بومی خودمان – خصوصاً رویکرد شیعی به عنوان یکی از اصول دین- مواجه شدم تا به امروز علیرغم همه کند و کاو ها در مباحث کلام اسلامی و سایر منابع ، مرجع عدالت ( در همه ابعاد آن) محدود به آثار رالز ، آمارتیاسن می شود.

 امروز صبح که کتاب “عدالت ؛ چه باید کرد ، مایکل سندل را از شهر کتاب خریدم دچار دومین مواجه غم بار شدم. شاید این جمله مقدمه مولف برای ما که شیعه امام عدالت (ع) هستیم فراتر از یک نهیب و اتمام حجت است که این تذهبون :

” کتاب حاضر به صورت یک دوره درسی آغاز شد .حدود ۳۰ سال از امتیاز تدریس فلسفه سیاسی به دانشجویان دوره لیسانس برخوردار بوده ام و در بسیاری از این سالها ، درسی به نام عدالت را تدریس می کرده ام.این درس دانشجویان را در برابر برخی از بزرگترین نوشته های فلسفی درباره عدالت قرار می دهد و بحث های حقوقی و سیاسی معاصری را که به پرسشهای فلسفی می انجامد مطرح نیز می کند.