شرنگیات ۶۳

زنده یاد گابریل گارسیا مارکز سخن حکیمانه ای درباره زندگی دارد که علی الظاهر تمام شئون را هم در بر می گیرد ، علی الخصوص زندگی کاری انسان را ( وعجب نعمتی هم هست در این موضوع …) :

روزی می رسد که نسبت به همه چیز بی تفاوت می شوی…  نه از بدگویی های دیگران می رنجی و نه دلخوش به حرف های عاشقانه ی اطرافت…  به آن روز می گویند: ” پیری ”  آن روز، ممکن است برای برخی پس از سی سال از اولین روزی که پا به این دنیا گذاشته اند؛ فرا برسد و برای برخی پس از هشتاد سال هم هرگز اتفاق نیفتد…  این دیگر به چگونه تاکردن زندگی با انسان ها دارد !