شرنگیات ۶۱

در تلنت پول و خیلی از محافل تخصصی منابع انسانی صحبت از تست های روانشناسی MBTI  ، MMPI و … برای مصاحبه شغلی ، جذب نیروی انسانی و شناخت افراد در اولین جلسه! است.سوای از تست های مکمل و روشهای علمی که در جهت افزایش دقت و اعتبار این تست ها کمک می کنند به نظر می رسد خیلی در عرصه ساحت های این موجود پیچیده ، انسان، فرموله کردن و استفاده از خط کش و قیاس گرفتن راه به جایی نمی برد و شهود و منطق هیوریستیک بهتر جوابگو است.بهترین شاهد مثال علمی اش هم تحقیقات دانشگاه هاروارد در دهه ۳۰ در ایران با عنوان بررسی مدیریت ایرانی است که محققین در بخشی از این تحقیق سبک رهبری موفق ایرانی را سبک لوطی گرایانه معرفی نموده اند و به عنوان کسی که در ده ها جلسه امروزی ارزیابی تعالی ، ممیزی داخلی و … حضور داشته ام هنوز چنین نتیجه ای به گوشم نخورده است!؟! و دوستان ارزیاب بیشتر به دنبال سبک های رهبری جهانی هستند و اساسا نتایج آن تحقیق بومی خیلی شناخته شده نیست و غالب ارجاعات دوستان تحقیقات جدید جهانی است(این تحقیق تا آنجا که خاطرم است در کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع) موجود است ، مشابه دیگرش که چند وقتی است پیگیرش هستم مجموعه اسناد خروجی کنفرانس بین المللی آموزشی رامسر در دهه چهل در زمان وزارت دکتر منوچهر گنجی است که علیرغم روش و منطق تدوین موفق آن،در کتابخانه ها خاک می خورد.)یافتن نیروی انسانی متخصص خبره در عصر حاضر مانند شکار است، شکارچی باید با ترفند و بهره گیری از فرصت،نیروی زبده را شکار کند.منتظر شکارشدن و در قید وبند چارچوبهایی چون تست و آزمون، مثل پهن کردن تله است ، کارکردش شکار است و حاصلش هم هر چیزی!