شرنگیات ۶۲

مطالعه شماره ۴و ۵ نشریه سیاست نامه و مقاله دکتر غنی نژاد بیشتر مرا به یاد سخن شهید دکتر بهشتی انداخت( که آن را با گوشت و پوست و استخوان خود آن را لمس کرده ام.)

“می گویند ما هزار سال با غرب فاصله داریم!من از یک آقا گله دارم!من از یک آقای اهل علم گله میکنم که ایشان در یک جلسه ای می گفتند که من در فلان کشور بودم و این کشور چنین و چنان بود و ما صد سال از آنها عقب هستیم. یعنی چه!؟اگر حرکت نکنیم،خب همیشه عقب هستیم،اگر قرار است حرکت کنیم حرکت فاصله زمانی را در هم می پیچد…ما دو فقر داریم که از همه فقر هایمان ناراحت کننده تر است، یکی فقر ایدئولوژی و دیگری فقر کادر ، باید قبل از هر چیزی این دو فقر را برطرف کنیم “./ منبع: شهید بهشتی ، محیط پیدایش اسلام ، صفحه ۱۴۹