فصلنامه حدیث مانایی مهر ماه منتشر می شود ، مصداق یک سوزن به خود و یک جوال دوز به دیگران باید اعتراف کنم که علیرغم اینکه موضوع ویژه اولین شماره فصلنامه “برنامه ریزی” است و ما هم سکان دار این نشریه ، انتشارش خیلی به بی برنامه‌گی دچار شد و بجای فصل بهار،ابتدای پاییز منتشر شد.از مهمترین مطالب این شماره می توان به فرهنگ برنامه ریزی ، برنامه ریزی عدالتگرا (با واکاوی اندیشه امام علی(ع)) و هنر ارزیابی برنامه اشاره نمود.