قدیمها اولین کلمه ای که کودک می آموخت بابا ، مامان و آب و نان بود ، در این دوره و زمانه بعد از بابا و مامان کلمه شارژ نان و آب کودکان امروز است! شارژ تلفن همراه ، تبلت، لپ تاب و….