با نگاهی جدید به مسئله فرگشت واقعاً فکر میکنم کروکودیل ها نفس خود را حبس کنند! (جای ولفسون هم بسیار خالی است.)بخشی از این نگاه را در آینده منتشر می کنم