این روزها با درس گرفتن از کتاب کشتی شکستگان ژول ورن که بیست و دو سال پیش خوانده بودم ، Math trick  حل می کنم. این ماه و ماه گذشته واگویه هایی از الیگارشی حوزه فرهنگ شنیدم که جگرسوز بود.البته زیاد هم تعجب نکردم ، پیامی را پیشترها گرفته بودم باید مرور می کردم. سالها پیش هنگامی که پس از قونیه ، قارص ترکیه با بهره‌گیری از بقعه و مسجدی منسوب به شیخ ابوالحسن خرقانی می رفت که یکی دیگر از مشاهیر ما را سند بزند،  به مقبره شیخ ابوالحسن خرقانی رفته بودم. خیل مشتاقان این عارف حکمت خسروانی را که بدون هیچ تبلیغ و اتوبوس رایگان به آنجا آمده و به قصد زیارت شب را آنجا بیتوته می کردند، نشان می داد که فرهنگ ، “فر” است و تطاول سیاست بازان و هژمونی کژاندیشان( خوشبینانه اش) راه به جایی نخواهد برد.البته اینها همه اش فضای محیط است و فضای محاط قواعد بازی دیگری دارد و همین قواعد است که تافلر در ثروت انقلابی اش به برخی از نگرانی ها در حوزه فرهنگ می پردازد و این طرف الیگارشی مسلط بر فرهنگ در فکر مهندسی اجتماع با یک مسابقه و دو بسته مداد رنگی است! و پاسخگوی این کژفهمی و کژ کاری هم نیست که نه با بینش ملی سنخیتی دارد ، نه مذهبی و نه گفتمان انقلاب اسلامی.سر و ته اش هم جهانی سازی با ماشین له اش نکند ، تکنوپولی می دردش.و صد افسوس که ما هم زبانک گلویمان از ارتعاش نایستاد که برادرم سوراخ نکن کشتی را!