آیا تدوین ، جاری سازی و ارزیابی استراتژی هم توجیه اقتصادی می خواهد؟ استراتژی ، مسیر رسیدن به هدف و چراغ راه هر مجموعه ای مگر عقلایی تدوین نمی شود که توجیه نداشته باشد؟

 واقعیت این است که در فضای مسموم جامعه مدیریتی بی قاعده و مروج هرج و مرج و نقش پذیرفته شده آلیس در سرزمین عجایب توسط ایشان ، پاسخ سوال دشوار است : بله استراتژی توجیه ندارد!

به نظر می رسد “اقتصاد استراتژی” به عنوان یک  مبحث مهم فرهنگی اجتماعی در حوزه مدیریتی ما مغفول مانده است. هزینه های مادی و معنوی ، هزینه اقناع سیستم ، مدیریت حواشی ، ایجاد زیر ساخت ، فشار مدیریتی ، مدیریت کارشکنی ، مدیریت تعارضات ، ارزیابی موثر و…… در نهایت مواجهه با واقعیت های تلخ.

عزیزی در جلسه ای در ارائه تجربه خود در تدوین و رصد استراتژی ، مدیریت شیتیل را مهمتر از مدیریت استراتژیک بیان نمودند!!؟ ( همان روز گزارشی از رادیو ایران پخش شد درباره دلالان نقد کردن مطالبات پیمانکاران نفتی !!  با دلار مرجع ، حسن تصادف یا ….)

ای کاش مرحوم لوییس کارول تجارب گربه آلیس در سرزمین عجایب را هم در یک کتاب مجزا منتشر میکرد!