انتشار کتاب زندگی در اینجا و اكنون ( هنر زندگی متعالی) از مازلو به ترجمه روان خانم میلانی که در حقیقت تبیینی است بر هرم معروفش(در اوج هرم )بهانه ای شد برای طرح موضوعی مشابه. صرف نظر از هرم ( که ذیلاً تصویر آن ارائه شده ) ، چند وقتی است که در حال تدوین هرمی نه در حوزه نیازهای انسان ، بلکه در حوزه شناخت تصّور و تصویر شغلی افراد هستیم.

پرسشنامه هایی را هم در گروه های متعددی توزیع و تحلیل کرده ایم ( البته نه در حد یک کار پژوهشی و در قواره تحقیقات دانشگاهی).نتیجه اش تقریباً هرم زیر است، اینکه چطور به این جمع بندی رسیده ایم و ما کجای هرم و چرا آنجا هستیم بحث مفصلی دارد که انشاالله عمری اگر باقی بماند به آن خواهیم پرداخت.