موضوع کاسبی در عرصه ی اندیشه خیلی دردناک است ، این روزها موضوع کاسبی عجیب انسان را آزرده می کند ، افراد حاضرند برای کسب هر منفعتی دکان کاسبی عَلَم کنند و شاهد این حقیقت تلخیم که از صحنه سیاست تا صحنه علم بساط های کاسبی گسترده و لقمه های چرب گوارا تر!؟!

متاسفانه بعضاً دکان کاسبی سراغ رسانه هم رفته و از رسانه برای تبلیغ کاسبی استفاده نموده و سعی کرده که کاسبی را هم به رسانه بکشاند( از خاطرم نرفته است که در اوایل کار خبرگزاری دانشجویان ایران ، هدایایی که به خبرنگاران داده می شد مانند ایران چک صد هزار تومانی که آن زمان هم پول زیادی بود توسط خبرنگاران تحویل مدیرعامل وقت خبرگزاری می شد تا طی یک نامه تشکر به مبدا هدایا عودت داده شود……)کجاست مایکل فارادی صحاف که در یک صحافی به دنبال یکی از چهار نیروی بنیادین هستی ، الکترومغناطیس ، بود. کجاست ماری کوری که در اثر آزمایشاتش بر رادیوم در آزمایشگاهش به سرطان دچار شد و درگذشت.کجایند مردان بی ادعا …..

کاسبی و کسب وکار هم اصولی دارد؟! قرار نیست که هر چیزی برود در دکان کاسبی برای معامله! امروز خیلی از ارزشها در دکان کاسبی چوب حراج خورده اند….

حضرت علی (علیه السلام) فرمودند : «یستدلّ علی ادبار الدول باربع تضییع الاصول، والتمسک بالغرور، تقدیم الاراذل و تأخیر الافاضل» ؛ جوامع زمانی به انحطاط گرایش پیدا می کنند که اصول ارزشی از بین برود و غرور به عنوان اصل ارزشی مورد قبول قرار گیرد، فرومایه گان سمت ها و مسئولیتها را به عهده گیرند و کسانی که فاضلند منزوی شوند.