بارها اتفاق افتاده با افرادی برخورد می کنیم که رفتارهای عجیبی و غریبی دارند ، گویی در فضای دیگری زندگی می کنند، مشابه رفتاری که شیزوفرنی ها از خود نشان می دهند یا رفتار برخی که به سندروم جکیل و هاید مبتلا هستند( مدتی دو به شک بودم که اینگونه رفتار سندروم جکیل و هاید است یا نه؟ بعد از مدتی مطالعه و مشاهده به این جمع بندی رسیدم که اینگونه نیست و شاید همانند تغییرات موتاسیون و متامورفیک ویروسها ، در سندروم جکیل و هاید هم یک چنین جهشی اتفاق افتاده باشد!!؟)به طور خاصش ، برخی را می گوییم “توهم زده اند!” . نمونه خاصش را می خواهیم بررسی کنیم . درمورد افرادی که در دنیای مجاز خود ساخته یا آنچه نامش را برای سهولت بحث خودپنداره مجاز (خودپنداره، تصويری است که ما از خود داريم. ما نظريه هايی درباره جهان می سازيم که به ما کمک می کنند با موقعيت هايی که روبه رو می شويم، کنار بياييم. مهمتر از آن، ما به خلق نظريه هايی درباره خودمان نيز دست می زنيم. اين نظريه ها را نظريه خويشتن می ناميم و در اينجا آن را معادل خودپنداره فرض می کنيم. این خود پندراه بسته به شبکه باور و تحلیل ما  است و حقیقتی است که در تعامل دنیای درون و برونمان شکل گرفته است.)گذاشته ام زیست می کنند .در آن دنیای مجاز خود ساخته نقش می پذیرند ، نقش به افراد محول می کنند. همه ی زندگی آنجا رغم می خورد. خودشان باور کرده اند و سعی دارند دیگران نیز آن خودپنداره مجاز را  بارو کنند. اخیراً هم این سندروم رو به گسترش است. با اشخاص مختلفی که نشست و برخاست نمایید این سندروم خود پنداره مجاز را مشاهده خواهید نمود. کسانی که با مدیران ارشد دیزی  سنگی می خورند ، عزل و نصب ها با اراده شان است . تحلیل های منابع خبری به نام تحلیل خودشان است ( با ژست متفکرانه) ، اساساً منبع خبر هستند و …. ، زمانی هم که کسی سعی کند دنیای ایشان را به هم بزند و یا ایشان را از آن خواب خرگوشی برهاند بزرگترین اشتباه را مرتکب شده است : تخریب دنیایی که شخص در استتار آن احساس ارضای شخصیتی ، امنیت ، خود شکوفایی و احترام طلبی می نماید به معنی تهاجم تمام عیار به هستی اینگونه افراد است . باید بگذاریم تا آنها در آن خودپنداره مجاز با آمال و آرزوهای دست نیافتنی خود زندگی کنند ، فارغ از اینکه این خود پنداره مجاز از یک اختلال شخصیت ، نارسیزیسم یا عوارض PTSD و …. باشد .ای کاش عزیزان روانشناس به این قبیل سندرومهای ناشناخته که اپیدمی هم هست – و بیچاره کرده جامعه را – بیشتر می پرداختند!