این فی البدهه تقدیم به برخی عاشقان جاه و مقام ( که فقط به واسطه تکلیف و به قصد خدمت!! به میدان آمده اند) البته در باب شعر و شاعری ، برخی جاها وزن مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن شده و برخی جاها مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن ، این هم خودش سبکی است که وزن هر بیت با بیت بعدی متفاوت باشد!!! فی البداهه است دیگر….

گفتا کسی که در این روزگار

بر صندلی ریاست چه ها می‏کنند

دل را به مسلخ پوچی می برند

با عشق به ریاست صفا می‏کنند

هر چند مرگ را دیده اند در کنار خویش

نقل نبی (ع) را همه رها می‏کنند

غافل از این حقیقت تلخند دوستان

خود را هلاک چه چیز گرانبها می‏کنند ؟

آنجا که باسنشان را گذاشتند

آن را پرستند و با خود فَبِها می‏کنند