ماه: اردیبهشت ۱۳۹۵

مطلع ۹۵

هاتف آن روز به من مژده این دولت داد             که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادن این همه شهد و شکر کز سخنم می‌ریزد            اجر صبریست کز آن شاخ نباتم دادن گشایش سال جدید در تطاول زمان ، در امان نشد و یساول گفتار گرفتار کار شد و اکنون که لختی میسر گردید …