ماه: اسفند ۱۳۹۴

اختتام ۹۴ + شرنگیات ۵۹

       بهار فاطمی نرم نرمک می رسد ؛ ۹۴ ورق می خورد و ۹۵ با صلابت در مقابلمان است.سالهایی که می آیند و می روند به واسطه ما و رفتارهای ما ارزش دارند ، همانطور که سنت اگزوپری در شازده کوچولو ، در مکالمه شازده و روباه می نویسد : روباه گفت : …