ماه: مرداد ۱۳۹۴

شرنگیات 51

پیشتر چندین مطالب درباره سطحی شدن و مولفه های آن در عصر حاضر منتشر کرده بودم  ، چندی است که به دنبال یافتن واژه ای عمیق تر و به مراتب هولناکتر از سطحی شدن هستم. به نظر فاجعه فراتر از سطحی شدن است.واقعیت این است که واژه ها شاید قدرت نمایش چنین فرهنگ سطحی شدن …