ماه: مرداد ۱۳۹۳

شرنگیات 39

با توجه به جنایاتی که این روزها علیه مردم غزه در حال انجام است و سکوت اربابان مکنت و قدرت ، ناخود آگاه یاد دو موضوع تاریخی افتادم، یکی مصاحبتی با دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی نازنین در رستوران پارادایز و واکاوی سیاستهای رایش سوم در قبال یهودیان در سال 1381 و دیگری اهتمام خودجوش تئوریکی …

شرنگیات 38

چند وقت پیش عزیزی از برنامه هایش برایم می گفت و تغییر در رفتارسازمانی یک مجموعه در عرض یکسال و اندی . نمی دانم چرا تصور تغییرات فرهنگی در ذهن مدیران ما این قدر مکانیکال است ؟! علیرغم تحصیلات دانشگاهی و تجربه در سازمانهای مختلف این مدیر توانمند ، باز هم شاهد غلبه آلل ژن …