ماه: خرداد ۱۳۹۳

شرنگیات 36

شب مبعث رسول مهربانی (ص) قرین شد با دیدار دوستان خوبی پس از سه سال دوری. دیدارمان در آستانه مبعث برایم پیام داشت.شاید مهمترین پیامش ” هجرت” بود. پندارمان از هجرت متاسفانه ، تنها هجرت مکانی در ابعاد جهانی است! در صورتیکه هجرت ” از مادّۀ “هجر” به معنای ترک و جدایی است ، هجرت …