ماه: اسفند ۱۳۹۲

شرنگیات 31

حقیقت : آن چیزهایی که برای هر فردی مهم است و برای او ارزشمند ، ارزشهای او محسوب می گردد و زندگی فرد در آن معنا می شود.قاعدتاً به لحاظ اهمیت آن ارزشها ، برای حفظ  و صیانت از آنها زندگی هم رنگ همان ارزشها را به خود می گیرد و به قول مولوی در …

شرنگیات 30

فتح باب شرنگیات را با اعتراف به درد سطحی شدن آغاز کردم. آنجا معترف شدم که عنصر شتابزدگی عصر حاضر عمیقاً ما را سطحی کرده است.از همه چیز سطحی می گذریم.دوستان بر من خرده می گرفتند که شما زیادی عمیق می شوی!!! و… امروز می خواهم نشان دهم که عصر شتابزدگی و سطحی شدن چگونه …