آینده را خود بسازیم یا با آن بسازیم!

آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۵

شرنگیات ۶۲

مطالعه شماره ۴و ۵ نشریه سیاست نامه و مقاله دکتر غنی نژاد بیشتر مرا به یاد سخن شهید دکتر بهشتی انداخت( که آن را با گوشت و پوست و استخوان خود آن را لمس کرده ام.) “می گویند ما هزار سال با غرب فاصله داریم!من از یک آقا گله دارم!من از یک آقای اهل علم […]