ماه: خرداد ۱۳۹۵

شرنگیات ۶۰

“فلاکت انسان از یک چیز ناشی می شود این که با آرامش نمی تواند در یک اتاق تنها بماند.” پس از چهار قرن ، این سطر درخشان از کتاب تأملات پاسکال هنوز هم ذره ای از حقیقت خود را از دست نداده است: در همین لحظه ای که این جمله را می خوانید ، میلیون …