ماه: آذر ۱۳۹۳

شرنگیات 43

این روزها با درس گرفتن از کتاب کشتی شکستگان ژول ورن که بیست و دو سال پیش خوانده بودم ، Math trick  حل می کنم. این ماه و ماه گذشته واگویه هایی از الیگارشی حوزه فرهنگ شنیدم که جگرسوز بود.البته زیاد هم تعجب نکردم ، پیامی را پیشترها گرفته بودم باید مرور می کردم. سالها …