حقیقت : آن چیزهایی که برای هر فردی مهم است و برای او ارزشمند ، ارزشهای او محسوب می گردد و زندگی فرد در آن معنا می شود.قاعدتاً به لحاظ اهمیت آن ارزشها ، برای حفظ  و صیانت از آنها زندگی هم رنگ همان ارزشها را به خود می گیرد و به قول مولوی در دیوان شمس  ” این نکتهٔ رمز اگر بدانی دانی *** هر چیز که در جستن آنی آنی

از نگاه فرد و زاویه دید او و تعریف او این ارزشها تفسیر می شود. یک اپیزود دیگرهم بگذاریم کنار این اتمسفر حیاتی :

ناگهان از زاویه و دید دیگری با تفسیر دیگری این ارزشها معنا می شود، تعبیر و تعریف می شود . یک شوک ، یک تکانش و ….. چه اتفاقی برای آن فرد که شاکله ذهن و حیاتش فروریخته رخ می دهد ؟

 پاسخ  ، همان اتفاقی می افتد که شرودینگر برای گربه اش فرموله کرد :

 

(پ.ن : این پاسخ ، سبک متداول ادبی و هنری معاصر– بلاخص در سینما- است که مخاطب را می کشاند وسط معرکه ای نفس گیر و در انتها او می ماند این گربه ای که ذکرش به میان آمد! – نمی دانم چرا در حالت منفی این سوال ، یاد آخر داستان بچه های نیمه شب و نکته غافلگیرانه زندگی سلیم سینایی می افتم.)