آینده را خود بسازیم یا با آن بسازیم!

در حال نگارش

وجود ما معماییست

بییلا

کمدی اشتباهات : پاسخ به کتاب ساعت ساز نابینا اثر ریچارد داوکینز

نگارش تمام شد

پاسخی بنویسید